Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Adrianus Wiercx

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 403, 24-10-1700, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2http://isis.brabantarchieven.nl/SISIS.DLL, Kinderen van Wilhelmus Wiercx en Gertrudis Couwenbergh (Collectie DTB Breda), DTB Breda, inv.nr. 8, folio 035, 18-7-1678, Gemeente Breda, Gemeentearchief, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
Doorzocht op 02-02-2002.
Breda RK dopen Brugstraat Hoven, 1673 - 1701.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 403, 24-10-1700.

4F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678) (Gemeente archief Breda), N531, Akte 57, 14-10-1702.
"Compareerden voor mij Jacob Rijckevorsel openbaer nots. bij den Ed. Mag. Rade van Brabant in S'Hage geadmitteerd, tot Breda residerende ende getuijgen naergenoemt, Sr. Johan Ruttens, Nicolaas van Rosmalen, Adriaan Wiercx, Wijnant van Oort ende Johan van Delffziel alle borgers deser stadt, de welcke ter requisitie ende in... van d'heer ende mr. Frederik Hendrick Issargout borger ende tegenwoordich schepen alhier hebben getuijght verclaert ende gedeponeert onder prepatulis van eede den selven allentijde des noot @ versocht sijnde te doen, dat sij op gisteren den 13e deser maent october des naenmiddachs sijn versocht ende ontboden geweest door den heer requirant in desen, ten eijnde omme te sien ende te nemen kennisse ofte niet en wierde voortsgewerckt aende stallinge die bij Cornelis Tessert is gedaen bouwen, tegens ende in den westelijcke gevel van des heere requirants woonhuijsinge, daer over (soo de deponenten verclaren) proces is gemaeckt geweest ende condemnatoire vonnisse ten laste van heer Tessert is gegaen dat sij bij die occasie ende ten tijde voorsr. hebben gesien ende gehoort, dat aende voorsr. stalle wierde voorts gemetselt namenlijck ende specialijck het seijt muerken vande voorsr. stallinge naerden suijde, ende dat de steenen van het selve muerken wierden geleijt ende gehecht aenden voorsr. westelijcke gevel van den heer requirant eijndigende de deponenten hier ende hare verclaringe gevende voor redenen van wetenschap dat sij het geen voorsr. is hebben gesien ende gehoort ende d'heren boven noch den voorsr. Rosmalen ende van Oort, dat sij op heden andermaal ontboden sijnde weerom hebben gesien @ gehoort, dat aen gemelte stallinge ... ende voorts gewerckt ende bij op gemelte voorts werckinge den voorn. Tessert present was ende inde selve stallinge stonde, aldus gedaen ende gedeponeert binnen Breda desen 14e october 1702 ter presentie ende overstaen van Sr. Pieter Wiercx borger ende coopman in wijnen alhier, ende Adriaan Lichthart borger alhier als getuijgen van albove hier toe versocht en geroepen."
Notarieele akten.

5F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N564, folio 291, 10-8-1703.
Notarieele akten.

6F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N701, Akte 32, 17-3-1744.
Notarieele akten.

7F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N564, folio 291, 10-8-1703.
Notarieele akten.

8F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N5331, akte 1, 4-1-1704.
Notarieele akten, helaas onleesbare eerste pagina, als getuige medeondertekend door Sr. Cornelis Couwenbergh, borger en verwer, en Sr. Willem Bolders, borger.

9F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N537, Akte 37, 17-10-1708.
"Compareerden voor mij Jacob Rijckevorsel openbaer notaris bij den Ed: Mag: Rade van Brabant in S.Hage geadmitteerd tot Breda residerende ende de getuijgen naergenoemt Sr. Adriaan Wiercx borger alhier in houwelijck hebbende Juff. Catharina Beens, mitsgr. Juff. Adriana Beens bejaerde dochter woonende binnen deze Stadt soo in eijge name mitsgr. haer fort ende sterck makende ende de rato caverende, voor d'heer Andries Koijman Baliouw ende secretaris van Goudere als in houwelijck hebbende Juff. Cornelia Beens, kinderen ende erffgen. van wijlen d'heer Pieter Beens in sijn leven secretaris tot Goirlee, ende verclarende te constitueren volcomen last ende procuratie te geven soo als deselve sijn doende bij ende mits dezen aen d'heer Pieter Roskam procureur voorden voorsr. Rade, specialijck omme uijt den name ende van wegen de Comparanten te defenderen ende gade te slaen, soodanich proces als sij genootsaect zijn te ... als ged:ens in cas van reformatie ter eeners op ende jegens d'heer Cornelis Godtschalk, secretaris ende stockhouder Terheijden, imperant het voorsr. cas ter andere zijde. Alle dagen ende termijnen van richte(re) te observeren ende gade te slaen de sake tot den diffinitieve ... toe incluijs te vervolgen, de voordeelige ter behoorlijcke executie te doen stellen, ende wijdert generalijck ende specialijck alles te doen handelen ende verrichten het ghene tot maintien vande voorsr. sake eenichsints van noods wezen sal, ende de comparanten alomme present ende voor oogen sijnde sonder caveren offs vermogen te doen cum potestate substituendi ad ... in ... forma, aldus gedaen ende gepasseert binnen Breda dezen 17e october 1708, ... ende overstaen van Pieter van Hout borger alhier, ende Johan van Wel clercq als getuijgen."
Notarieele akten, ... bustaneren?, ged:ens gedaagden/gedupeerden?, Imperant?.

10F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N574, folio 257, 4-7-1713.
"Compareerde voor mij Benjamin de Buinje, openbaer notaris bij den Ed. Mag. rade van Brabant in s'hage geadmitteerd, tot Breda residerende ende de getuijgen naergenoempt Sr. Adriaan Wiercx borger en meester Cleermaker alhier, die bekent bij desen verhuurt te hebben aan Sr. Willem Bolders, den ouden ende borger alhier, en mede Comparerend die bekent gehuurt te hebben. Eene Huijs, pleijn en erve met alle de toebehooren aan den eersten Comparant toebehoorende, gestaen ende gelegen aan de westsijde van de groote markt alhier, genaamt Anlansje ....... de huur is 112 caroli gulden per jaar, te voldoen als 56 caroli gulden per half jaar. getuigen: Aalbert Herben en Pieter Sips beijde Cleermakers."

11Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 331 - 333, 15-1-1714, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.
"Adriaan Wiercx, wonende te Breda, nomine uxoris medeƫrfgenaam van vrouwe Johanna Belliaers, weduwe van de heer Capiteijn Gerhard van Teijlingen, mede namens de verdere erfgenamen, heeft drie bunders bosland verkocht in Terheijden op Moanickhof, voor 225 gulden bij koopcontract van 28 dec. 1713."

12F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N576, folio 49, 7-3-1715.
"(7-3-1715) ...... d'heer Petrus van Beek woonagtigh binnen dese stadt, mij notaris bekent, dewelcke bij dese bekende en verklaarde wel en deugdelijk schuldig te sijn aan Sr. Adriaan Wiercx borger en meester Cleermaker alhier de somma van Een Duijsent guldens, het stuck tot veertigh groote vlaams eens spruijtende over en ten saken van goede geleende gelden .........

(29-7-1721) Quam den crediteur in desen Sr. Adriaan Wiercx, de welke bij desen bekende en verklaerde dat d'heer Petrus van Beeck aan hem alnu voldaan en betaalt heeft ......."

13F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N577, folio 106, 2-5-1716.
"........ Sr. Adriaan van Woensel woonagtigh alhier, die bekent bij desen verkogt te hebben aan Sr. Adriaan Wiercx borger alhier en mede comparerende die bekent en verklaart van de selven gekogt te hebben en te accepteren eenen hoff gelegen zijnde de gemeene ganck loopende tusschen de huijsinge van Sr. Corn. Gronsvelt ende de huijsinge van juffrouw Dina de Bruijn aen de noortsijde van de groote markt alhier aan de suijtsijde van des verkoopers huijsinge ....... sijnde de voorn. hoff vrij en commerloos edogh so sal den cooper schuldig en gehouden sijn jaerlijx in de hondertste penningh te moeten voldoen en betalen eener gulden en sestien stuijvers ....... en dat oms. voor de somme van seshondert caroli guldens ......."

14F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N724, folio 3, 15-1-1726.
"Compareerden voor mij Johan van Andel, nots. publiecq bij den Ed. Mag. rade van Brabant in 's Gravenhage geadmitteerd, binnen de Stadt Breda residerende ende de getuijgen naargenoemt, mons. Adriaan Wiercx, Mr. Cleermaker, Anthonij van der Plas, Mr. Zadelmaecker, en Juffr. Jenneken van Sande wed. wijlen mons. Cornelis Smolders cooporoante(?) ende te samen borgeren deser stadt, dewelcke verclaarden te constitueren en volmachtig te maecken d'heer Jeremias Staal, notaris en proccur. in 's Gravenhage, specialijcken, omme uijt name ende van wegen haar constituanten van de heer Mr. Jacob Menssingh, drossaard der stadt Zevenbergen te innen ende te vorderen de voldoeninge van soodanige reekeningen over gedane leverantien en arbeijtsloonen als deselve ten sijnen laste hebben te presenteren 't sij in der minne ofte bij wegen van rechte daar en soo hij geconstitueerden te raden sal worden ende wel specialijcken mede omme onder de heer Coenen woonende tot Utreght te doen arrest op de penn. die gem.te heer Coenen heeft uijtgelooft aan den voorsr. drossaard Menssingh voor 't desisteren en afstandt doen van het voorsr. drost en dijkgraafschap in faveur van gem.te heer Coenen gedaan, omme daar uijt de betalinge van haar constituanten voorsr. achterwesen te consequeren en ten dien eijnde alle mogelijkke middelen in 't werck te stellen ......."
Notarieele akten.

15F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N724, folio 5, 19-1-1726.
"....... Monsr. Adriaen Wiercx, Mr. Cleermaker en borger alhier dewelcke verclaarde te constitueren ende volmachtig te maecken de heer Pronckert, procureur tot Utreght specialijcken omme uijt name, ende van wegen hem constituant te doen arrest onder de heer Coenen op soodanige gelden als denselve aan de heer Jacob Menssingh drossaart der stede Zevenbergen heeft uijtgelooft ende verschuldigt is, voor de afstandt en overdoeningh van 't voorsr. drossaard ampt, omme daar aan te verhalen soodanige somme van penningen als gem.tes drossaard Menssingh aan hem constituant is verschult, volgens reeckening daarvan zijnde ......."
Notarieele akten.

16F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N724, folio 61, 6-4-1726.
"Alzoo de Heer en Mr. Jacob Menssingh drossaard der stadt en landen van Zevenbergen sijn opgem. drossaard ampt heeft afgestaan ende overgedaan aan den Heer Johan Franchois Koenen tot Utreght woonachtigh ende dat voor een somma van seventien duijsent seshondert guldens (soo verstaan wert) dat wijders de naargenoemde comparanten alle geinteresseerde crediteuren vanden voorn. heer Jacob Menssingh voorgekomen is ....... Soo compareerde voor mij Johan van Andel ....... D'hr. Johan Vermeulen Wijnkooper, monsr. Anthonij van der Plas, mr. Zadelmr. monsr. Adriaan Wiercx mr. Cleermr ende monsr. Abraham de Longe, mr. Suijckerbacker borgeren en inwoonderen alhier alle crediteuren vanden voorsr. heere Jacon Menssingh, dewelcken verclaarden bij ende mitsdesen te geven volkomen last ende proccuratie aan d'hr en mr. Bernard Decker advocaat ende juffr. Petronella Egons wed. wijlen d'hr. Johan van der Bruijn, als de grootste mede crediteuren van opgen. Jacob Menssingh, ommeuijt de naemen ende van wegens de gesamentlijcke comparanten ten meeste nutte ende prouffijte tot Utreght te besorgen dat de proceduren in cas van arrest bij ijeder der Comparanten aldaar ......."

17F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N724, folio 67, 9-4-1726.
"Compareerde voor mij Johan van Andel ....... D'heer en mr. Bernard Decker advocaat ende juffr. Petronella Egons, wed. wijlen de heer Johan van den Bruijn, ter desen stade alhier beijde woonachtig dewelcken in hare eijgen namen, ende als gemachtigden volgens acte van proccuratie, voor mij nots. ende seeckere getuijgen alhier gepasseert den 6: april 1726 van de heer Johan Vermeulen, Sr. Anthonij van der Plas, Adriaan Wiercx ende Abraham de Longe, alle nevens den comparanten mede crediteuren van den heer Jacob Menssingh, gewesene drossaard der stadt en landen van Zevenbergen, hier mede revocerende ende te niet doende soodanige actens van procuratien als de comparanten hebben gepasseerd ....... ende mitsdesen te constitueren ende machtig te maecken den heer Johan Frederik Pronckert, proccur. voorden wel ed. achtb. gereghte van Utreght ......."
Notarieele akten.

18F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N610, akte 157, 22-12-1730.
"Compareerden voor mij Cornelis van Bommel, openbaer notaris bij den Ed. Mag. Rade en Leenhove van Brabant in 's Gravenhage geadmitteerd tot Breda residerende ende de getuijgen naergenoemt D'heer Johan van Bieshoven voor hem selve en als vader en voogdt van zijne minderjarige kinderen in huwelijck verweckt aen Juffr. Ida van Riel, mitsgr. juffrouw Adriana Beens, wed. Wouter Rijckevorsel ende Sr. Adriaan Wiercx als in huwelijck hebbende Juffr. Catharina Beens, alle woonende alhier tot Breda, de welcke verclaarde bij desen te constitueeren en volmagtig te maken, D'heer Johan Roscam procureur voor de Ed. rade en leenhove van Brabant en de Landen van Overmaze, specialijck omme uijt de namen, ende van wegens de comp.en waer te nemen en defenderen, soodanige saacke en proces als de comparanten ......."

19F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 48, 2-5-1740.
"Op heden den 2e Mey 1740, .... Adriaan Waalwijk openbaar notaris bij den Ed. Mag. Rade van brabant in S'hage geadmitteerd tot Breda mede daar ende in presentie van Gerardus van der Wal den Jonge borger alhier en Johan Janssen inwoonder mede alhier als getuijgen ten versoeke van de heeren Pieter de Bruijn Rentmr. van de Commandarije ter Braeke en Pieter van Rielle, den gen. heer de Bruijn als bij de Ed. welaghtb. heeren van de magistraat alhier aangestelde administreerende voogt en gen. heer van Rielle als toeziende voogt over de twee minderjarige kinderen van Wilhelmina de Vroom weduwe van Willem Wiercx, welke kinderen mede erffgenamen zijn van wijlen haaren overleden grootvader Adriaan Wiercx en van haaren overledene oom Pieter Wiercx mij met de voorn. heeren de Bruijn en van Rielle en met de voorn. getuijgen vervoegt aan ende ten sterfhuijse van gen. Adriaan Wiercx ende aldaar ten versoeke als boven versegelt eerstelijk een eijke kast staande in de keuken van de clijne huijsinge op de groote mart alhier ende het zeker versegelt met twee zegels met het cachet van mijn notaris, item nog in de camer van het sterfhuijs van gen. alwaren een noote boomen kabinet versegelt met twee zegels, mitsgaders aan dito tafel met twee laden versegelt met twee segels ... ende eijndelijk een glase spind staande in de keuken van gen. item sterfhuijse te weten het bovenste gedeelte van deze versegelt met twee zegels alles worde lacke, aldus deze versegelinge gedaan ten dage, maande en jaeren als boven en is dezes Acte bij den heeren de Bruijn en van Riel in .... opgem. Qual... beneffens de getuijgen en mijn notaris onderteekent."
Notarieele akten.

20F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 27, 10-5-1740.
"Compareerden voor mij Cornelis Bollaerts, openbaar notaris bij den Ed. Mag. Rade en Leenhove van Brabant, in 's Gravenhage geadmitteerd, binnen de Stadt Breda Residerende, ter Presentie van de getuijgen naergenoemt, Monsr. Adriaan Wiercx borger en Mr. Timmerman binnen dese Stadt, en Cornelis Wiercx mede notaris en Procur alhier, dewelke bekende verclaerden te willen ende te begeeren dat nademaal d'heeren Pieter de Bruijn ende Pieter van Rielle in qualit als bij de Ed. Welachtb. heeren Drossaert, President Borgerm. en Schepen van deser Stadt, aangestelde voogden over de twee minderjarige kinderen van Wilhelmina de Vroom aen haer verwekt bij Willem Wiercx, op gisteren den tweeden deser maent maij ten Sterffhuijse van haaren vader Zal. Adriaan Wiercx hebben gedaen versegelen twee Cabinetten, een Taeffel en een glase Tinne Spindt allen 't schie mede in hunnen naam sal werden versegelt in qualit. als meerderjarige kinderen en mede erffgenamen in de nalatenschap van hunnen voorn. vader. Aldus gedaen en gepasseert binnen Breda den derden maij 1740 ter presentie en overstaen van Huijbregt Kolen, borger en Mr. Mandemaker alhier, en Hendrik van Dorst mede borger en Mr. Schoenmaker alhier beijde als getuijgen van geloove hier toe versogt en geroepen en alnu geteekend op heden den tienden maij 1740."
Notarieele akten.

21F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 26, 9-5-1740.
"Alsoo Monsr. Adriaan Wiercx, borger en Mr. Timmerman alhier, en Monsr. Cornelis Wiercx, notaris en procur binnen deese stadt, meerderjarige kinderen en mede erffgenamen van de nalatenschap van hunne overleden vader Monsr. Adriaan Wiercx, op den derden deser loopende maand voor de middag tusschen agt en negen ueren hebben gedaen Cachietteren en versegelen in presentie van de onder genoemde getuijgen eerstelijk een cabinet staende in de keuken van het clijn huijs van hunne gem. vader op de groote markt alhier, als mede een glase kas in de winkel van 't voorn. huijs, en in het groot huijs daer nevens, in de keuken een glase Tinne Spint, als mede de deur van de agterkamer, soo compareerde alnu voor mij Cornelis Bollaerts openbaar notaris bij den Ed. Mag. Rade en Leenhove van Brabant in 's Gravenhage geadmitteert, binnen de Stadt Breda Residerende den Adriaen Wiercx ende Mons. Cornelis Wiercx de welk verclaerden te condenteren omme het voorn. gesegelde te ontsegelen present als getuijgen Huijbregt Koolen, borger."
Notarieele akten.

22F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 54, 9-5-1740.
"Alzoo de heeren Pieter de Bruijn en Pieter van Rielle in qualt als voogden bij de wel aghtb heeren van de magistraat dezer stad Breda aangestelde voogden over de twee minderjarige kinderen van juffr. Wilhelmina de Vroom weduwe van Sr Willem Wiercx op den 2e may 1740 door mij notaris in presentie van de ondergenoemde getuijgen ten huijsen van den overledene Sr Adriaan Wiercx hebben doen versegelen eerstelijk een eijke kast staande in de keuken van de klijne huijsinge op de groote markt alhier, item nog in de camer van het sterfhuijs van gen. Adriaan Wiercx een nooteboomen kabinet, mitsgaders een dito tafel, mitsgaders nog het bovenste gedeelte van een glasen spind staande in de keuken van den huijsinge, soo compareerde al nu voor mij Adriaan Waalwijk openbaar notaris bij den Ed. Mag. Rade van brabant in S'hage geadmitteert tot Breda resideerende ende getuijgen naargenoemt de voorn. heeren de Bruijn en van Rielle, die aan mij notaris in presentie van de ondergenoemde getuijgen hebben versogt de gen. gedaane segelingen te ontsegelen waer omme ik dan deze laesten versoeke als boven, hebbe ontsegelt ende de lacken of Cachetten gevonden gaaff ende ongecanceleert, aldus gedaan en geopent ende gepasseert binnen Breda desen 9e may 1740 ter presentie van Gerardus van der Wal den Jonge en Jan Janssen beijde woonende alhier als getuijgen hier ten versogt."
Notarieele akten.

23F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 57, 23-5-1740.
Notarieele akten, zie Catarina Wiercx.

24F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 59, 27-5-1740.
"Staat en inventaris gedaan maeken ende in geschij te doen stellen bij de heeren Pieter de Bruijn en Pieter van Rielle beijde in qualiteijt als bij de Ed. Wel Achtb. heeren van de magistraat deser stadt Breda aangestelde vooghden over de twee minderjarige naargelatene kinderen van wijlen Willem Wiercx in huwelijk verweckt bij juffr. Willemijna de Vroom met naamen dezelve kinderen Adriaan en Pieter, item bij Srs. Adriaan en Cornelis Wiercx, als mede bij Sr. Johannes de Vroom, als in huwelijk hebbende Geertruij Wiercx, mitsgaders bij Catharina Wiercx, kinderen en mede erffgenamen van wijlen haaren vader Sr. Adriaan Wiercx in zijn leven borger en Mr. Cleermaker alhier ende dat van allen de goederen en effecten soo hoffelijke als erffelijke gelt, gerate silvere gemunt ende ongemunt. [horen meer pagina's bij]."
Notarieele akten.

25F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N975, Akte 2, 10-6-1740.
"Op de conditien ende voorwaarden naarbeschreven zoo zullen Adriaan Wiercx en Cornelis Wiercx, zoo voor zijn zelven, ende nogh in qualiteijt als last van procuratie hebbende van zijne suster Catharina Wiercx, volgens acte van procuratie gepasseert voor den notaris Adriaan Waalwijck en zeeckere getuijgen binnen de stad Breda in date den 23 Maij deses jaars 1740 en Johannes de Vroom als in huwelijck hebbende Geertruij Wiercx, mitsgaders d'Heer Pieter de Bruijn, rentmeester van de Commandarije Ter Braek, als vooghd, en d'Heer Pieter van Riell, als toeziender ... zijnde voor de twee minderjarige kinderen van Willem Wiercx, in huwelijk verwekt bij Willemina de Vroom, ende met het verkoopen der naarbeschrevene goederen, ten reguarde van de voorgenoemde twee minderjarige kinderen, specialijck geauthoriseerd zijnde door de Edele wel Achtbaere Heeren van de Magistraat alhier, volgens acte van authorisatie van date den 2e deser maant Junij 1740 mede daar van zijnde, alle gezamentlijcke kinderen en erfgenamen van Adriaan Wiercx en Catharina Beens, in hun leven Eghteluijden alhier, openbaerlijck en met consent van den Heer, ..., omme aan den hooghsten en maest biedende te verkopen de hier naer te specifieerene huijsingen, hoff en erven, gestaan ende gelegen binnen deze stad Breda .............."
Notarieele akten, alleen de eerste anderhalve (van de negen) pagina's overgenomen.

26F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N701, Akte 32, 17-3-1744.
"Alsoo door het overlijden van Adriaan Wiercx in zijn leven borger en Mr. Cleermaker alhier tot Breda en desselfs huijsvrouw Catarina Beens tot desselver naarlatenschap zijn geinstantieert tot haare eenige ende universeele erffgenamen, haare kinderen met naamen Pieter ...., Geertruij, Catarina, Adriaan, Cornelia en de twee kinderen van Willem Wiercx met de naame dezelve kinderen Adriana ende Pieter Wiercx, waar over tot vooghden bij de heeren van de magistraat alhier zijn gestelt de heeren Pieter de Bruijn en Pieter van Rielle dat mede cort na doode van de voorn. Adriaan Wiercx mede als ..... is comen te overlijden gen. Pieter Wiercx, en vermits in de voorn. naarlatenschap geen executeurs zijn aangestelt geweest soo ist dat door de voorn. gesamenlijke erffgenamen alle de meubulaire en vaste effecten publiquelijk zijn verkogt geworden, waar uijt soo door den een als den anderen van de voorn. erffgenamen de meeste schulden des boedels sijn betaalt geworden, dat mede door eenige van de voorn. erffgenamen eenige boete en andere schulden zijn ingemaant en daar tegens eenige lastige schulden zijn betaalt."
Notarieele akten.


Catharijna Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 403, 2-9-1676, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 403, 14-5-1737.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 403, 24-10-1700.

4Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 331 - 333, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

5F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678) (Gemeente archief Breda), N564, folio 291, 10-8-1703.
Notarieele akten, zie Adrianus Wiercx.

6F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N537, Akte 37, 17-10-1708.
Notarieele akten.

7F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N610, akte 157, 22-12-1730.
Notarieele akten, zie bij Adrianus Wiercx.

8F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N975, Akte 2, 10-6-1740.
Notarieele akten, alleen de eerste anderhalve (van de negen) pagina's overgenomen.

9F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N701, Akte 32, 17-3-1744.
Notarieele akten.


Pieter Wiercx

1F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678) (Gemeente archief Breda), N701, Akte 32, 17-3-1744.
Notarieele akten.

2F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 48, 2-5-1740.
Notarieele akten.

3F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 48, 2-5-1740.
Notarieele akten.

4F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 57, 23-5-1740.
Notarieele akten, zie Catarina Wiercx.

5F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N701, Akte 32, 17-3-1744.
Notarieele akten.


Catarina Wiercx

1F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678) (Gemeente archief Breda), N697, folio 57, 23-5-1740.
"Compareerde voor mij Adriaan Waalwijk, openbaar notaris bij den Ed. Mag. Rade van Brabant, in s'hage geadmitteert tot Breda residerende ende de getuijgen naargenoemt, Juff. Catarina Wiercx meerderjarige doghter woonagtig alhier, geassisteerd voor soo veel als noots. zij moet mij notaris als haaren assistent in dese ende verclaerde de comparante hier mede volcomen last maght ende procuratie te geven gelijken zij dat mits dezen aan haaren broeder Cornelis Wiercx notaris en procureur alhier, namelijk omme uyt den naame ende van wegens de comparante in qual. als mede proparte erffgename van haeren overledene vader Sr. Adriaan Wiercx en van haaren broeder Pieter Wiercx met ende beneffens de verdere erffgenamen van eer gen. haarer overledene vader en broeder, publiequelijk ende voor alles [mooi?] te vercoopen soodanigen huijsingen en erven met eenen hof .... ende gelegen alhier endus Breda uyt hoofde van den ingecome des coopers daar inne te goeden vestens en erven alsoo ende haar comparante voor soo veel haar aangaat te ontvesten ende te onterven, behoorlijke acten van vesten daar van te doen en laeten passeeren zoo zulc behooren zal de coop ..............."
Notarieele akten.

2F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 59, 27-5-1740.
Notarieele akten.

3F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N975, Akte 2, 10-6-1740.
Notarieele akten, alleen de eerste anderhalve (van de negen) pagina's overgenomen.

4F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N701, Akte 32, 17-3-1744.
Notarieele akten.


Adriaan Wiercx

1F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678) (Gemeente archief Breda), N740, Akte 27, 10-5-1740.
Notarieele akten.

2F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 26, 9-5-1740.
Notarieele akten.

3F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 27, 10-5-1740.
Notarieele akten.

4F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 26, 9-5-1740.
Notarieele akten.

5F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 59, 27-5-1740.
Notarieele akten.

6F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N975, Akte 2, 10-6-1740.
Notarieele akten, alleen de eerste anderhalve (van de negen) pagina's overgenomen.

7F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N701, Akte 32, 17-3-1744.
Notarieele akten.


Cornelis Wiercx

1F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678) (Gemeente archief Breda), N740, Akte 27, 10-5-1740.
Notarieele akten.

2F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 26, 9-5-1740.
Notarieele akten.

3F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 27, 10-5-1740.
Notarieele akten.

4F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 26, 9-5-1740.
Notarieele akten.

5F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 27, 10-5-1740.
Notarieele akten, zie Adrianus Wiercx.

6F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N740, Akte 26, 9-5-1740.
Notarieele akten.

7F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 57, 23-5-1740.
Notarieele akten, zie Catarina Wiercx.

8F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N697, folio 59, 27-5-1740.
Notarieele akten.

9F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N975, Akte 2, 10-6-1740.
Notarieele akten, alleen de eerste anderhalve (van de negen) pagina's overgenomen.

10F.M.A. van Schaik, Adriaan Wiercx (18-7-1678), N701, Akte 32, 17-3-1744.
Notarieele akten.


Jan Brouwer

1Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank (Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.), Blad 1, Trynke Hoekstra.
Via Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten, (0341) 359611.
Genealogie Bijvank, Putten 28-11-2000.

2P. van Beek, streekarchivaris, Teunis Brouwer (7-9-1822) (97/6045, 11-8-1997), 7-9-1822, Gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), Huw. 27, 8-6-1870, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 34, 15-11-1848.

5Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 5, 6-3-1850.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 37, 28-8-1862.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 27, 9-8-1877.

8Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen (Diverse publicaties van de Vereniging Veluwse Geslachten.), E-mail, Abt--1791, Tijs van den Brink.
"Overzicht gemaakt op 03-02-2001.".

9Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, --1791, Erik Troost, http://e_troost.tripod.com/.
Download 5-5-2001, genealogie bijgewerkt tot maart 2000.

10Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, Huw. 18, 3-5-1813.
Leeftijd 22.

11Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 22, 18-8-1821.
Leeftijd 30, weduwnaar.

12Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 113, 6-11-1816.
Leeftijd 25.

13Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 85, 10-8-1818.
Leeftijd 25?.

14Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 74, 17-6-1820.
Leeftijd 28.

15Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 115, 7-9-1822.
Leeftijd 32.

16Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 25, 6-2-1826.
Leeftijd 36.

17Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 120, 2-9-1829.
Leeftijd 38.

18Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 8, 8-1-1832.
Leeftijd 40.

19Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 45, 22-3-1834.
Leeftijd 43.

20Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 80, 15-6-1836.
Leeftijd 46.

21Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 16, 5-2-1840.
Leeftijd 49.

22Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 112, 23-8-1842.
Leeftijd 51.

23Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, --1791, Erik Troost, http://home.hetnet.nl/~erik-troost/.
Download 29-9-2001, genealogie bijgewerkt tot 7 maart 2000.

24Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen (Harderwijk), 10-07-2005, 6-1-1791, Ria van Sonnen.

25Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks, Download, Bef--1881.

26Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download, Bef--1881.

27Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, Huw. 18, 3-5-1813.

28Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, Huw. 18, 3-5-1813.

29Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks, Download.

30Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download.

31Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 25, 6-2-1826.

32Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 120, 2-9-1829.

33Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 8, 8-1-1832.

34Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 45, 22-3-1834.

35Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 80, 15-6-1836.

36Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 16, 5-2-1840.

37Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 112, 23-8-1842.

38Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen, E-mail.

39Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks, Download.

40Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download.

41Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 120, 12-11-1813.

42Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 49, 24-4-1815.

43Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 113, 6-11-1816.

44Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 85, 10-8-1818.

45Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 74, 17-6-1820.

46Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 115, 7-9-1822.

47Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 25, 6-2-1826.

48Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 120, 2-9-1829.

49Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 8, 8-1-1832.

50Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 45, 22-3-1834.

51Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 80, 15-6-1836.

52Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 16, 5-2-1840.

53Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 112, 23-8-1842.


Hendrika Beekman

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 5, 6-3-1850, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 120, 12-11-1813.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 49, 24-4-1815.

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 74, 17-6-1820.
Leeftijd 33.

5Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, Huw. 18, 3-5-1813.
Leeftijd 26.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 113, 6-11-1816.
Leeftijd 31.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 85, 10-8-1818.
Leeftijd 32.

8Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen (Harderwijk), 10-07-2005, 26-12-1785, Ria van Sonnen.

9Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen, 10-07-2005, 1-1-1786.

10Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen, 10-07-2005, 24-6-1820.

11Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, Huw. 18, 3-5-1813.


Catharina Brouwer

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 120, 12-11-1813, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.


Hessel Brouwer

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 49, 24-4-1815, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.


Hendrikus Brouwer

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 113, 6-11-1816, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.


Gerritje Brouwer

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 85, 10-8-1818, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.


Hessel Brouwer

1Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen (Diverse publicaties van de Vereniging Veluwse Geslachten.), E-mail, Tijs van den Brink.
"Overzicht gemaakt op 03-02-2001.".

2Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, Erik Troost, http://home.hetnet.nl/~erik-troost/.
Download 29-9-2001, genealogie bijgewerkt tot 7 maart 2000.

3http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van (Dopen (protestants) Harderwijk 1793 - 1811), Harderwijk.
"Laatste update 6-9-1999.".

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 28, 18-11-1815, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

5Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 22, 18-8-1821.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 22, 18-5-1826.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 16-11-1797.

8Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 17-11-1793.

9Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 25-3-1802.

10Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 30-8-1795.

11Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen (Harderwijk), 10-07-2005, Ria van Sonnen.

12Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 10-4-1764, Roelof van Wijk.

13Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen, 10-07-2005, 15-9-1801.

14Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 8-11-1789.

15Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen, 10-07-2005, 16-10-1789.

16Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen, 10-07-2005.

17Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 24-10-1789.


Catharina van Gooswilligen

1Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen (Diverse publicaties van de Vereniging Veluwse Geslachten.), E-mail, Tijs van den Brink.
"Overzicht gemaakt op 03-02-2001.".

2http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van (Dopen (protestants) Harderwijk 1793 - 1811), Harderwijk.
"Laatste update 6-9-1999.".

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), Huw. 18, 3-5-1813, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 4455, Nr. 2, Harderwijk Huwelijksakte, 19-1-1827, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Als Catharina van Goos Willigen.

5Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 28, 18-11-1815.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 11, 30-5-1817.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 22, 18-8-1821.

8Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 22, 18-5-1826.

9Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 55, 22-11-1827.

10Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 17-11-1793.

11Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 25-3-1802.

12Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 30-8-1795.

13Annemiek Langelaar, E-mail Annemiek Langelaar (25-09-2004), 05-08-2005, 5-4-1767, Annemiek Langelaar.

14Annemiek Langelaar, E-mail Annemiek Langelaar, 05-08-2005, 25-11-1847.

15Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 8-11-1789, Roelof van Wijk.

16Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen (Harderwijk), 10-07-2005, 16-10-1789, Ria van Sonnen.

17Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen, 10-07-2005.

18Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 24-10-1789.

19Lenie Esquer Treuren, E-mail Lenie Esquer Treuren (12-04-2003), 06-09-2006, Lenie Esquer Treuren.


Willemijntje Brouwer

1http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van (Dopen (protestants) Harderwijk 1793 - 1811), Harderwijk, 13-11-1793.
"Laatste update 6-9-1999.".

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 13-11-1793, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

3http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van, Harderwijk, 17-11-1793.

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 17-11-1793.


Reijnder Stoffels Troost

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 22, 18-8-1821, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

2Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen (Diverse publicaties van de Vereniging Veluwse Geslachten.), E-mail, 1-9-1743, Tijs van den Brink.
"Overzicht gemaakt op 03-02-2001.".

3Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, --1743, Erik Troost, http://e_troost.tripod.com/.
Download 5-5-2001, genealogie bijgewerkt tot maart 2000.

4Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, --1743, Erik Troost, http://home.hetnet.nl/~erik-troost/.
Download 29-9-2001, genealogie bijgewerkt tot 7 maart 2000.

5Nick Blaauw, Parenteel Jan Reijnders, 17-10-1998 (http://home-2.worldonline.nl/~ac43940/blaauw/gelderland/ge001.htm), V.3, 1-9-1743, Nick Blaauw, http://home-2.worldonline.nl/~ac43940/.
Site met veel gegevens over de familienaam Blaauw. Download 23-12-2001.

6Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen, E-mail, 5-7-1796.

7Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks, Download, --1796.

8Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download, --1796.

9Nick Blaauw, Parenteel Jan Reijnders, 17-10-1998, V.3, 5-7-1796.

10Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen, E-mail, 9-7-1796.

11Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download, --1796.

12Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks, Download, --1786.

13Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download.

14Nick Blaauw, Parenteel Jan Reijnders, 17-10-1998, V.3, 5-11-1786.


Femia Jansen Blaauw

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 22, 18-8-1821, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Als Fenna Janssen.

2Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen (Diverse publicaties van de Vereniging Veluwse Geslachten.), E-mail, --1826, Tijs van den Brink.
"Overzicht gemaakt op 03-02-2001.".
Overleden ongeveer 69 jaar oud.

3Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, Abt--1757, Erik Troost, http://e_troost.tripod.com/.
Download 5-5-2001, genealogie bijgewerkt tot maart 2000.
Hier wordt zij Femia Jansens Blaauw genoemd.

4Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, Erik Troost, http://home.hetnet.nl/~erik-troost/.
Download 29-9-2001, genealogie bijgewerkt tot 7 maart 2000.

5Nick Blaauw, Parenteel Jan Reijnders, 17-10-1998 (http://home-2.worldonline.nl/~ac43940/blaauw/gelderland/ge001.htm), V.3, 7-12-1766, Nick Blaauw, http://home-2.worldonline.nl/~ac43940/.
Site met veel gegevens over de familienaam Blaauw. Download 23-12-2001.

6Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen, E-mail, --1826.

7Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks, Download, --1826.

8Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download, --1826.

9Nick Blaauw, Parenteel Jan Reijnders, 17-10-1998, V.3, 13-11-1826.

10Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks, Download, --1786.

11Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download.

12Nick Blaauw, Parenteel Jan Reijnders, 17-10-1998, V.3, 5-11-1786.


Marytjen Troost

1Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, --1787, Erik Troost, http://e_troost.tripod.com/.
Download 5-5-2001, genealogie bijgewerkt tot maart 2000.

2Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen (Genealogie Troost - Grapendaal), Download, --1787, Erik Troost, http://home.hetnet.nl/~erik-troost/.
Download 29-9-2001, genealogie bijgewerkt tot 7 maart 2000.

3Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download, --1787.

4Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Hendriks, Download, --1811.

5Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download, --1811.

6Erik Troost, Troost, Genealogie Stoffel Jansen, Download, --1811.


Berend Hendrik Bijvank

1Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank (Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.), Blad 1, Abt--1745, Trynke Hoekstra.
Via Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten, (0341) 359611.
Genealogie Bijvank, Putten 28-11-2000.

2P. Meerdink, Berend Hendriksen Bijvank (Voorouders van Berend), 5-7-1744, Streekarchivariaat Achterhoek, Louise de Colignystraat 11A, 7001 GD Doetinchem.
Aalten, 05-01-2001
kopie van:
Doop Berent Hendrik z.v. Willem en Aaltje Bijvank 5 juli 1744
Ondertrouw Willem Bijvank, z.v. Hendrik Bijvank in Aalten, met Aaltje Essink, d.v. wijlen Hendrik Essink in de Heurne. 16 sept 1743
Doop Willem z. van Willem en Beerndeke Bijvank 11 9bris 1725
Ondertrouw Hendrik Bijvank, wed. Barendje Klinkers in Aalten, en Fije Volsink, wed. Gerrit Jan Wolters in Lintelo, 29 Febr. 1744
Doop Hendrik, sone van Willem ende Lijsbeth Bijvanck, 12 Augusti 1688.
Nederlands Hervormd.

3Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck (E-mail 28-9-2002 & 29-9-2002), 5-7-1744.

4Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank, Blad 1, 19-1-1821.

5Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank, Blad 1, 23-1-1774.
Voor de kerk, Gereformeerd.

6P. Meerdink, Berend Hendriksen Bijvank.


Aartje Gijsbertse

1Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank (Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.), Blad 1, 12-11-1752, Trynke Hoekstra.
Via Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten, (0341) 359611.
Genealogie Bijvank, Putten 28-11-2000.
Gereformeerd.

2Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank, Blad 1, 23-1-1774.
Voor de kerk, Gereformeerd.


Aalt Bijvank

1Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank (Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.), Blad 1, 28-8-1776, Trynke Hoekstra.
Via Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten, (0341) 359611.
Genealogie Bijvank, Putten 28-11-2000.

2Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank, Blad 1, 29-10-1782.


Hendrik Bijvank

1Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank (Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.), Blad 1, 12-9-1779, Trynke Hoekstra.
Via Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten, (0341) 359611.
Genealogie Bijvank, Putten 28-11-2000.

2Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank, Blad 1, 1-2-1785.


Hendrik Bijvank

1Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank (Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.), Blad 1, 31-12-1785, Trynke Hoekstra.
Via Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten, (0341) 359611.
Genealogie Bijvank, Putten 28-11-2000.


Aalt Hendriksen Sonsveld

1Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank (Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.), Blad 1, 3-8-1787, Trynke Hoekstra.
Via Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten, (0341) 359611.
Genealogie Bijvank, Putten 28-11-2000.

2F.M.A. van Schaik, Doopboek Nijkerk (Archief Arnhem), 25-11-1759, Archief Arnhem.
"Rijksarchief in Gelderland
Nederduits gereformeerder Gemeente
Nijkerk
doopboek 1731 - 1765
D.T.B. 1141
doopboek ____-____
D.T.B. 1142.".
"1759
November
25 do Aalt Hendrik Dirkse
Lijsje Aalten."

3F.M.A. van Schaik, Trouwboek Nijkerk (Archief Arnhem), 10-2-1786, Archief Arnhem.
"Rijksarchief in Gelderland
Nederduits gereformeerder Gemeente
Nijkerk
trouwboek.".
"1786 Februarius
Den 10
Aalt Hendrikse, J.M. en
Aaltje Elberts, J.D. beijde onder Nijkerk
Getr. den 26 Febr[uarij]."

4F.M.A. van Schaik, Trouwboek Nijkerk, 10-2-1786.


Aaltje Elberts

1Trynke Hoekstra, Stamreeks van Aaltje Bijvank (Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.), Blad 1, 3-8-1787, Trynke Hoekstra.
Via Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten, (0341) 359611.
Genealogie Bijvank, Putten 28-11-2000.

2F.M.A. van Schaik, Doopboek Nijkerk (Archief Arnhem), 4-5-1755, Archief Arnhem.
"Rijksarchief in Gelderland
Nederduits gereformeerder Gemeente
Nijkerk
doopboek 1731 - 1765
D.T.B. 1141
doopboek ____-____
D.T.B. 1142.".
"1755
Mei
4 Aaltje Elbert Willemse
Willempje Aalts."

3F.M.A. van Schaik, Trouwboek Nijkerk (Archief Arnhem), 10-2-1786, Archief Arnhem.
"Rijksarchief in Gelderland
Nederduits gereformeerder Gemeente
Nijkerk
trouwboek.".
"1786 Februarius
Den 10
Aalt Hendrikse, J.M. en
Aaltje Elberts, J.D. beijde onder Nijkerk
Getr. den 26 Febr[uarij]."

4F.M.A. van Schaik, Trouwboek Nijkerk, 10-2-1786.


Jan Brouwer

1P. van Beek, streekarchivaris, Teunis Brouwer (7-9-1822) (97/6045, 11-8-1997), 27-1-1850, Gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 22, 27-1-1850, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

3P. van Beek, streekarchivaris, Teunis Brouwer (7-9-1822).


Goossen van der Sluis

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr 123, Inr 123.14570, Zwolle, Huwelijk, Akte 112, 5-9-1878, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"bruidegom: 28 jaar."

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), Huw. 9, 11-5-1910, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr 123, Inr 123.14570, Zwolle, Huwelijk, Akte 112, 5-9-1878.
"Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 123.14570
Gemeente: Zwolle
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 112
Datum: 05-09-1878
Bruidegom Goossen van der Sluis
Geboorteplaats: Zwollerkerspel
Bruid Rijntje Brouwer
Geboorteplaats: Elburg
Vader bruidegom Jochem van der Sluis
Moeder bruidegom Berendina Bongers
Vader bruid Teunis Brouwer
Moeder bruid Aaltje Bijvank
Nadere informatie bruidegom: 28 jaar.; bruid: 23 jaar."


Rijntje Brouwer

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), Huw. 9, 11-5-1910, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

2P. van Beek, streekarchivaris, Teunis Brouwer (7-9-1822) (97/6045, 11-8-1997), 7-3-1855, Gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr 123, Inr 123.14570, Zwolle, Huwelijk, Akte 112, 5-9-1878, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 123.14570
Gemeente: Zwolle
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 112
Datum: 05-09-1878
Bruidegom Goossen van der Sluis
Geboorteplaats: Zwollerkerspel
Bruid Rijntje Brouwer
Geboorteplaats: Elburg
Vader bruidegom Jochem van der Sluis
Moeder bruidegom Berendina Bongers
Vader bruid Teunis Brouwer
Moeder bruid Aaltje Bijvank
Nadere informatie bruidegom: 28 jaar.; bruid: 23 jaar."

4P. van Beek, streekarchivaris, Teunis Brouwer (7-9-1822), --1879.


August Willem Troll

1Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894) (centraal archief van overledenen), No 2-18 20-8-1941 AA, 31-7-1881, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

2Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 6, 31-7-1881, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

3Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894), No 2-18 20-8-1941 AA, 28-7-1938.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 6, 28-7-1938.

5Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894), No 2-18 20-8-1941 AA, 5-6-1919.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 6, 31-7-1881.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 6, --1901/1902.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 6, --1901.

9Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 6, --1903/1916.

10Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 6, --1917/1922.

11Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 6.

12Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 6, --1922/1938.


Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik

1Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894) (centraal archief van overledenen), No 2-18 20-8-1941 AA, 3-1-1894, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

2Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), No 2-18 20-8-1941 AA, 3-1-1894, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 7, 3-1-1894, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

4Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 16-3-2003, 3-1-1894, Hans Buffing.

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 7, 24-11-1895.

6Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894), No 2-18 20-8-1941 AA, 22-9-1963.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 7, 22-9-1963.

8Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 16-3-2003, 22-9-1963.

9Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894), No 2-18 20-8-1941 AA, 5-6-1919.

10Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 7, 3-1-1894.