Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Jan Gerrits Noorwegen [Parents] 1, 2, 3, 4, 5 was born estimated 1690. He married Aaffijn Gerrits.

Aaffijn Gerrits 1, 2, 3, 4, 5 was born estimated 1690. She married Jan Gerrits Noorwegen.

They had the following children:

  F i Anna Noorwegen
  M ii Cornelis Noorwegen
  M iii Jacob Noorwegen

Hendrik Peters van Dalfsen [Parents] was born 1, 2 about 1655. He died 3, 4 before 13-10-1690. He married 5, 6 Anna Hannens before 1679. Hendrik appeared in court 7in 1681 in Genemuiden.

Anna Hannens 1, 2, 3.Anna married 4, 5 Hendrik Peters van Dalfsen before 1679.

They had the following children:

  M i Henric van Dalfsen 1 was born 2 about 1680.
  M ii Hanno van Dalfsen 1 was born 2 about 1681.
  F iii Juttien van Dalfsen 1 was born 2 about 1682.
  F iv Henrickien van Dalfsen

Hendric Henrics Mulder 1, 2.Hendric married 3 Marregien Jacobs van Ommen before 28-4-1651.

Marregien Jacobs van Ommen [Parents] 1 was born 2, 3 in 1606/1607 in Genemuiden. She died 4, 5 after 1679 in Genemuiden. She married 6 Hendric Henrics Mulder before 28-4-1651. Marregien was mentioned (Koopt huis) 7on 3-8-1641 in Genemuiden. She signed a will 8, 9, 10 on 28-4-1651 in Genemuiden. She was mentioned (Erfscheiding van haar vader) 11on 29-10-1652 in Genemuiden. She was also known as in Marrichijn Jacobs van Ommen. She was mentioned (Een schuld samen met haar zoon) 12in 1676/1677 in Genemuiden. She was mentioned (Verkoop Meeland ter aflossing schuld) 13in 1679 in Genemuiden.

Other marriages:
van Dalfsen, Jacob

BIOGRAPHY: Den 3en Augustus anno 1641 compareerden voor ons Cornelis Sijmens en de Wolter Hendricks, schepens in der tijd der stadt Gennemuyden, Reynder Wyben, Johannes Wyben, caveerden voor Willem Jansen als voocht van zijn huysvrouwe Willemtgen Wyben en de Eva Wyben, weduwe van zaliger Tonijs Jansen, alle erfgenamen van zaliger Wybe Willems, en de bekanden vol al en de wel betaald te wezen den lesten mette eersten penninge van de weduwe van zaliger Jacob van Dalfsen, Marritgen Jacobs genaempt wegenseecker coop van huys, hoff mette schuijre met alle recht en de gerechticheit van waterwegen en de daar anders van alts toe beheerende, gelegen alhijer binnen Gennemuyden, daer ten Zuyden Jan Hendrick Weyer en de ten Noorden Mens Rotgers of te nu Peter Bartels, naast gelegen zijn, streckende voor de straeten tot over den achterweg, mits dat uyt dit voorschreven huys jaerlycx gaen sal een kanne oly, die die voorschreven weduwe tot haeren laste neemt en de holt, doende voorschreven Reynder en de Johannes Wyben caverende mede als voorschreven, van de voorschreven huysinge cum annexis transport en de overdracht soe des nae out stadtrechte behoort tot erffelijk besit en de eygendom van de voorschreven Marritgen Jacobs ende heuren erffgenamen.

BIOGRAPHY: Coram schepens Jan ten Apel, Steven Claessen den 28en Aprilis 1651. Compareerden voor burgemeesteren i tempore als boven Henrick Henricx ende Merrichien Jacobs, echteluyden, de voerschreven Merrichien cranck te bedde liggende, edoch haer memorie doer Godts Graetie machtig sijnde, aenmerckende sij testatoere die swackheyden van den mensche dien de sieckten ende swaericheiden altemet soe soebieteliecken ende geweldeliecken overvallel, dat sij noch verstant noch memorie connen gebruycken, ende oversulcx ongekwalifiseert worden, om van haer goederen te disponeeren. Begeerende daeromme sij comparanten ende testatoire de voerschreven andere periculen mitsgaders de onseckere uhre des dootd mit testamentaire dispositie te voercoemen, soe heeft gemelte Merrichien met toedoen van Egbert Vrieze haer in deser saecke gecoere mombaer gemaeckt, indien sij testarix voer hairen eheman mochte coemen te sterven, dat hairen voerschreven eheman uyt hair goedt zal eens hebben te genieten ter somma van 100 rijksdaelders. Institueerdende tot hair universeele erfgenaem haeren soen Pieter Jacobs. Ende wederom, off het gebeurde, dat Henric Henricx voer syn huysvrouwe voerschreven uyt sijn goet mede eens sal hebben te profiteeren ter somma van 100 rijksdaelders, daermede sij testatoire haer elck sullen holden gekontenteerd. Instirueerende sijn susters tot sijne erfgenaemen. Al twelck voerschreven is, verclaerden sij testatore te wesen haar uuyterste wille, begeerende ende willende indien tselve niet mochten bestaen ende subsisteeren bij vorme van testamenten, dan alsdan tselve tenminsten ubsisteeren, van weerden ende stadtgrijpen tsal bij manier van codicille donatie, die men noempt uyt saecke des doots. Sonder arch ofte list etc.


Jacob Berends van Ommen [Parents] 1, 2, 3 was born 4 about 1570 in Genemuiden. He died 5 on 29-10-1652 in Genemuiden. He married 6 Merrechien Karsten about 1600. Jacob owned Huis 7 in Genemuiden. He owned Huis 8 on 29-6-1606 in Genemuiden. He was employed 9 as Schepen in 1621 in Genemuiden. He was employed 10, 11, 12 as Burgemeester (Schepen) in 1626 in Genemuiden.

Merrechien Karsten 1, 2, 3 died . She married 4 Jacob Berends van Ommen about 1600.

They had the following children:

  M i Carst Jacobs van Ommen
  F ii Marregien Jacobs van Ommen
  M iii Berent Jacobs van Ommen
  M iv Henric Jacobs van Ommen
  F v Trijne van Ommen
  F vi Jantien van Ommen
  F vii Sophia van Goedenhooven

Hendrix was born in Genemuiden. He married Henrickien van Dalfsen in Genemuiden.

Henrickien van Dalfsen [Parents] 1 was born 2 about 1683. She married Hendrix in Genemuiden.


Lammert van Dalfsen [Parents] 1, 2, 3, 4 was born 5 on 22-4-1803 in Genemuiden. He died 6 on 30-8-1859 in Genemuiden. He married 7 Trijntje van der Haar on 23-2-1825 in Genemuiden. Lammert was employed 8, 9 as Koopman in Genemuiden. He was also known as 10, 11 Lambert van Dalfsen. He was employed 12, 13 as Winkelier in Genemuiden. He was employed 14, 15 as Schipper in Genemuiden. He was employed 16, 17 as Kerkmeester in Genemuiden. He was also known as 18 Lammert Jans van Dalfsen.

Other marriages:
Mooijen, Margje

Trijntje van der Haar 1, 2, 3, 4, 5, 6 was born 7 about 1804 in Genemuiden. She died 8 on 8-8-1842 in Genemuiden. She married 9 Lammert van Dalfsen on 23-2-1825 in Genemuiden. Trijntje was employed 10, 11 as Naaister on 23-2-1825.

They had the following children:

  M i Jan Lammerts van Dalfsen
  M ii Hendrik van Dalfsen
  M iii Berend Jan van Dalfsen
  M iv Johannus van Dalfsen
  M v Klaas van Dalfsen
  M vi Willem van Dalfsen

Wolter Visscher 1 was born 2 calculated 1841 in Genemuiden. He died in Genemuiden. He married 3 Jennigje van Dalfsen on 24-2-1864 in Genemuiden.

Jennigje van Dalfsen [Parents] 1 was born 2 calculated 1839 in Genemuiden. She died in Genemuiden. She married 3 Wolter Visscher on 24-2-1864 in Genemuiden.


Hendrik van Dalfsen [Parents] was born 1, 2 in 1842 in Genemuiden. He died in Genemuiden. He married 3 Geertje van Agen on 1-6-1878 in Genemuiden.

Geertje van Agen [Parents] 1 was born 2 calculated 1839 in Genemuiden. She died in Genemuiden. She married 3 Hendrik van Dalfsen on 1-6-1878 in Genemuiden.


Berend van Agen 1 was born 2 in 1783 in Genemuiden. He died 3 on 21-11-1858 in Genemuiden. He married 4 Geertje van Dalfsen on 30-7-1814 in Genemuiden. Berend was employed 5 as Veehouder. He was employed 6 as Schipper. He was employed 7 as Koopman.

Geertje van Dalfsen [Parents] 1 was born 2 on 28-2-1795 in Genemuiden. She died 3 on 5-2-1876 in Genemuiden. She married 4 Berend van Agen on 30-7-1814 in Genemuiden.

They had the following children:

  F i Geertje van Agen

Jacob van Dalfsen [Parents] was born 1, 2 in 1844 in Genemuiden. He died in Genemuiden. He married 3 Janna Bruintjes on 6-5-1870 in Genemuiden.

Janna Bruintjes [Parents] 1 was born 2 calculated 1844 in Genemuiden. She died in Genemuiden. She married 3 Jacob van Dalfsen on 6-5-1870 in Genemuiden.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index