Descendants of Jacob van Dalfsen

First Generation


1. Jacob van Dalfsen 1 was born 2, 3, 4 about 1600 in Genemuiden. He died 5, 6, 7 in 1635 in Genemuiden.

Jacob married 2, 3 Marregien Jacobs van Ommen 1 daughter of Jacob Berends van Ommen and Merrechien Karsten about 1625 in Genemuiden. Marregien was born 4, 5 in 1606/1607 in Genemuiden. She died 6, 7 after 1679 in Genemuiden. Marregien was mentioned (Koopt huis) 8on 3-8-1641 in Genemuiden. She signed a will 9, 10, 11 on 28-4-1651 in Genemuiden. She was mentioned (Erfscheiding van haar vader) 12on 29-10-1652 in Genemuiden. She was also known as in Marrichijn Jacobs van Ommen. She was mentioned (Een schuld samen met haar zoon) 13in 1676/1677 in Genemuiden. She was mentioned (Verkoop Meeland ter aflossing schuld) 14in 1679 in Genemuiden.

BIOGRAPHY: Den 3en Augustus anno 1641 compareerden voor ons Cornelis Sijmens en de Wolter Hendricks, schepens in der tijd der stadt Gennemuyden, Reynder Wyben, Johannes Wyben, caveerden voor Willem Jansen als voocht van zijn huysvrouwe Willemtgen Wyben en de Eva Wyben, weduwe van zaliger Tonijs Jansen, alle erfgenamen van zaliger Wybe Willems, en de bekanden vol al en de wel betaald te wezen den lesten mette eersten penninge van de weduwe van zaliger Jacob van Dalfsen, Marritgen Jacobs genaempt wegenseecker coop van huys, hoff mette schuijre met alle recht en de gerechticheit van waterwegen en de daar anders van alts toe beheerende, gelegen alhijer binnen Gennemuyden, daer ten Zuyden Jan Hendrick Weyer en de ten Noorden Mens Rotgers of te nu Peter Bartels, naast gelegen zijn, streckende voor de straeten tot over den achterweg, mits dat uyt dit voorschreven huys jaerlycx gaen sal een kanne oly, die die voorschreven weduwe tot haeren laste neemt en de holt, doende voorschreven Reynder en de Johannes Wyben caverende mede als voorschreven, van de voorschreven huysinge cum annexis transport en de overdracht soe des nae out stadtrechte behoort tot erffelijk besit en de eygendom van de voorschreven Marritgen Jacobs ende heuren erffgenamen.

BIOGRAPHY: Coram schepens Jan ten Apel, Steven Claessen den 28en Aprilis 1651. Compareerden voor burgemeesteren i tempore als boven Henrick Henricx ende Merrichien Jacobs, echteluyden, de voerschreven Merrichien cranck te bedde liggende, edoch haer memorie doer Godts Graetie machtig sijnde, aenmerckende sij testatoere die swackheyden van den mensche dien de sieckten ende swaericheiden altemet soe soebieteliecken ende geweldeliecken overvallel, dat sij noch verstant noch memorie connen gebruycken, ende oversulcx ongekwalifiseert worden, om van haer goederen te disponeeren. Begeerende daeromme sij comparanten ende testatoire de voerschreven andere periculen mitsgaders de onseckere uhre des dootd mit testamentaire dispositie te voercoemen, soe heeft gemelte Merrichien met toedoen van Egbert Vrieze haer in deser saecke gecoere mombaer gemaeckt, indien sij testarix voer hairen eheman mochte coemen te sterven, dat hairen voerschreven eheman uyt hair goedt zal eens hebben te genieten ter somma van 100 rijksdaelders. Institueerdende tot hair universeele erfgenaem haeren soen Pieter Jacobs. Ende wederom, off het gebeurde, dat Henric Henricx voer syn huysvrouwe voerschreven uyt sijn goet mede eens sal hebben te profiteeren ter somma van 100 rijksdaelders, daermede sij testatoire haer elck sullen holden gekontenteerd. Instirueerende sijn susters tot sijne erfgenaemen. Al twelck voerschreven is, verclaerden sij testatore te wesen haar uuyterste wille, begeerende ende willende indien tselve niet mochten bestaen ende subsisteeren bij vorme van testamenten, dan alsdan tselve tenminsten ubsisteeren, van weerden ende stadtgrijpen tsal bij manier van codicille donatie, die men noempt uyt saecke des doots. Sonder arch ofte list etc.

They had the following children:

+ 2 M i Peter Jacobs van Dalfsen

Home Next Last

Surname List | Name Index